Một số câu lệnh cài đặt nhiều website trên VPS nginx Centos

3:07:00 AM

Nội dung tổng hợp một số lệnh cần thiết trong việc cài đặt website trên VPS nginx Centos 6/7, do mình hay quên nên ghi lại lần sau chỉ việc copy - paste.Lưu ý: những chỗ bôi đỏ là chỗ bạn chỉnh lại tương ứng theo tên miền của mình

Tạo thư mục chứa website: thay example.com bằng tên miền của bạn hoặc tên nào đó dễ nhớ
mkdir -p /home/example.com/public_html
Gán quyền để đảm bảo cho website hoạt động 
chown -R nginx:nginx /home/example.com/public_html
Cấu hình file .conf cho tên miền mới:
nano /etc/nginx/conf.d/example.com.conf

giao diện chỉnh sửa nội dung file .conf hiện ra => dán nội dung sau vào:
#
# example.com configuration
#
server {
  listen    80;
  server_name example.com www.example.com;

  location / {
    root  /home/example.com/public_html;
    index index.php index.html index.htm;
    try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
  }

  error_page 404       /404.html;
  location = /404.html {
    root  /home/example.com/public_html;
  }

  error_page  500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
    root  /home/example.com/public_html;
  }

  # pass the PHP scripts to FastCGI server
  #
  location ~ \.php$ {
    root      /home/example.com/public_html;
    fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
    include    fastcgi_params;
  }
}
Tổ hợp phím Ctrl + O sau đó Enter để ghi lại nội dung, sau đó Ctrl + X để thoát khỏi giao diện sửa file .conf

Khởi động lại Nginx: công việc quan trọng sau khi sửa file cấu hình trên VPS
service nginx reload
Tạo Database, User và gán quyền:

- Đăng nhập mySQL trên VPS: khi được hỏi mật khẩu, nhập pass đã được tạo khi cài đặt hocvps script (đối với những ai sử dụng hocvps script)
mysql -u admin -p
- Tạo database mới: dbname là tên database ta tự đặt
create database dbname;
- Tạo user và pass:
create user username@localhost identified by 'password';
- Gán quyền user:
grant all on dbname.* to username@localhost;
Xác thực tất cả thao tác trên bằng lệnh:
FLUSH PRIVILEGES;
Bây giờ chỉ việc up code lên và chạy thôi

Một số lệnh hay dùng khi thao tác trên VPS Nginx Centos

- Truy cập tới các thư mục: [another directory] - là đường dẫn tới thư mục, ví dụ: /etc/nginx/conf.d
cd [another directory]
Nếu muốn di chuyển về thư mục home thì có thể sử dụng: cd ~

- Tắt kết nối SSH
exit
- Copy: nhân bản thêm 1 file mới với tên mới, file cũ vẫn được giữ nguyên
cp [filename] [new filename]
- Move: di chuyển theo cách tạo ra 1 file mới với tên tùy chỉnh và đồng thời xóa đi file cũ
mv [old filename] [new filename]
- Xóa file
rm [file name]
- Copy cả Folder kèm toàn bộ file chứa bên trong:
cp -r [directory] [new directory]
- Tạo 1 thư mục mới:
mkdir [folder name]
- CHMOD
chmod [permission type] [file/folder name]
ví dụ: chmod 777 wp-config.php
Khi tạo file chúng ta thường sẽ thực hiện luôn thao tác này để phân quyền cho người dùng.
Cách cài đặt permission type thì như bên dưới:
Số đầu tiên cho file owner, số thứ 2 cho group của owner, và số thứ 3 cho toàn bộ user và group khác.
7 = Read + Write + Execute
6 = Read + Write
5 = Read + Execute
4 = Read
3 = Write + Execute
2 = Write
1 = Execute
0 = All access denied


Có thể bạn quan tâm!

0 nhận xét

Tài trợ

Chủ đề quan tâm

- Tự học SEO tại nhà
- Kiến thức Wordpress
- Facebook Marketing
- Google Adwords
- Thủ thuật máy tính
- Chia sẻ Coupon

Bài thuốc an thai dân gian từ củ gai tươi nếu các mẹ chưa biết

Bạn chưa biết Diệp lục collagen là gì? Xem đi là hiểu