10 October, 2018

Một số câu lệnh cài đặt nhiều website trên VPS nginx Centos

Tags

Nội dung tổng hợp một số lệnh cần thiết trong việc cài đặt website trên VPS nginx Centos 6/7, do mình hay quên nên ghi lại lần sau chỉ việc copy - paste.Lưu ý: những chỗ bôi đỏ là chỗ bạn chỉnh lại tương ứng theo tên miền của mình

Tạo thư mục chứa website: thay example.com bằng tên miền của bạn hoặc tên nào đó dễ nhớ
mkdir -p /home/example.com/public_html
Gán quyền để đảm bảo cho website hoạt động 
chown -R nginx:nginx /home/example.com/public_html
Cấu hình file .conf cho tên miền mới:
nano /etc/nginx/conf.d/example.com.conf
giao diện chỉnh sửa nội dung file .conf hiện ra => dán nội dung sau vào:
#
# example.com configuration
#
server {
  listen    80;
  server_name example.com www.example.com;

  location / {
    root  /home/example.com/public_html;
    index index.php index.html index.htm;
    try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
  }

  error_page 404       /404.html;
  location = /404.html {
    root  /home/example.com/public_html;
  }

  error_page  500 502 503 504 /50x.html;
  location = /50x.html {
    root  /home/example.com/public_html;
  }

  # pass the PHP scripts to FastCGI server
  #
  location ~ \.php$ {
    root      /home/example.com/public_html;
    fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
    include    fastcgi_params;
  }
}
Tổ hợp phím Ctrl + O sau đó Enter để ghi lại nội dung, sau đó Ctrl + X để thoát khỏi giao diện sửa file .conf

Khởi động lại Nginx: công việc quan trọng sau khi sửa file cấu hình trên VPS
service nginx reload
Tạo Database, User và gán quyền:

- Đăng nhập mySQL trên VPS: khi được hỏi mật khẩu, nhập pass đã được tạo khi cài đặt hocvps script (đối với những ai sử dụng hocvps script)
mysql -u admin -p
- Tạo database mới: dbname là tên database ta tự đặt
create database dbname;
- Tạo user và pass:
create user username@localhost identified by 'password';
- Gán quyền user:
grant all on dbname.* to username@localhost;
Xác thực tất cả thao tác trên bằng lệnh:
FLUSH PRIVILEGES;
Bây giờ chỉ việc up code lên và chạy thôi

Một số lệnh hay dùng khi thao tác trên VPS Nginx Centos

- Truy cập tới các thư mục: [another directory] - là đường dẫn tới thư mục, ví dụ: /etc/nginx/conf.d
cd [another directory]
Nếu muốn di chuyển về thư mục home thì có thể sử dụng: cd ~

- Tắt kết nối SSH
exit
- Copy: nhân bản thêm 1 file mới với tên mới, file cũ vẫn được giữ nguyên
cp [filename] [new filename]
- Move: di chuyển theo cách tạo ra 1 file mới với tên tùy chỉnh và đồng thời xóa đi file cũ
mv [old filename] [new filename]
- Xóa file
rm [file name]
- Copy cả Folder kèm toàn bộ file chứa bên trong:
cp -r [directory] [new directory]
- Tạo 1 thư mục mới:
mkdir [folder name]
- CHMOD
chmod [permission type] [file/folder name]
ví dụ: chmod 777 wp-config.php
Khi tạo file chúng ta thường sẽ thực hiện luôn thao tác này để phân quyền cho người dùng.
Cách cài đặt permission type thì như bên dưới:
Số đầu tiên cho file owner, số thứ 2 cho group của owner, và số thứ 3 cho toàn bộ user và group khác.
7 = Read + Write + Execute
6 = Read + Write
5 = Read + Execute
4 = Read
3 = Write + Execute
2 = Write
1 = Execute
0 = All access denied


Phạm Hữu Thạnh

Đây là blog chia sẻ kiến thức không giới hạn, đó là tất cả những gì tôi biết được từ cuộc sống này. Cho đi hay nhận lại không còn quá qua trọng, hơn tất cả là việc bạn biết tôi và tôi biết bạn! - Tôi là Phạm Hữu Thạnh

Xem thêm

Bài viết mới hơn


Hiện mặt cườiẨn mặt cười